Kapitalförvaltare

Kapitalförvaltningsbranschen har genomgått stora förändringar under senare år, både på grund av marknadsförutsättningar och ökade regelverkskrav. Branschen har också sett en ökad konkurrens och prispress vilket ställer krav på alltmer effektiva processer och systemstöd.

Regelverkskrav som exempelvis EMIR ställer ökade krav på att kunna hantera stora mängder information på ett effektivt och korrekt sätt. Allokerings- och investeringsprocesser utvecklas också ständigt för att optimera risker och avkastning.

 

Våra konsulter har mångårig erfarenhet av kapitalförvaltning, framförallt gällande processer, system, regelverksfrågor samt performance- och riskuppföljning.

Exempel på våra uppdrag inom kapitalförvaltning

  • Implementering av order- och exekveringssystem samt effektivisering av transaktionsprocesser.
  • Design och implementering av riskmodeller och rapportering.
  • Kravställning och upphandling av risksystem.
  • Utveckling av performancerapportering i samband med nya investeringsprocesser.
  • Integration av förvaltningsorganisationer efter företagsförvärv.
  • Etablering av nya förvaltningsmandat.
  • Översyn av systemstruktur och verksamhetsprocesser.