Risk –
kvalificerad expertkompetens kring risk


 

Rådgivning

Vi bistår med riskrelaterad rådgivning, bland annat till bolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Det sker t ex i form av:

  • Kartläggning och analys av risker
  • Framtagning av styrdokument för riskhantering och riskkontroll
  • Tillståndsansökningar till Finansinspektionen
  • Intern kapital- och likviditetsutvärdering (IKLU)
  • Utveckling av riskmätningsmetoder och riskmodeller
  • Gapanalyser avseende nya regelverk
  • Utbildning av styrelse, ledning och anställda

Outsourcing

Vi bistår finansiella företag med att upprätthålla företagets funktion för riskkontroll. För mindre bolag är det ofta värdefullt och kostnadseffektivt att lägga ut denna funktion på extern part.

Uppdraget innebär att vi utför de uppgifter som funktionen ansvarar för enligt såväl externa som interna regler.

Vi ger stöd till en ändamålsenlig riskhantering och riskkontrollKontaktperson Risk:
Stellan Abrahamsson
Tel: 070-267 71 15
E-post: stellan.abrahamsson@omeo.se


”Våra rådgivare har djup kunskap och lång erfarenhet av att arbeta med riskrelaterade frågor i banker, kreditinstitut och värdepappersbolag.”

”Vi har också mångårig erfarenhet av riskrelaterade frågor i bolag som står utanför Finansinspektionens tillsyn, exempelvis ränte- och råvarurisker i treasuryfunktioner.”

”Våra konsulter ger ett kvalificerat och praktiskt stöd för att uppnå en effektiv och ändamålsenlig riskhantering och riskkontroll.”