hero-image

Governance, risk och intern kontroll

För dig som vill ha ett kvalificerat och praktiskt stöd inom risk, regelverk samt intern styrning och kontroll

Riskhantering och riskkontroll

Ett proaktivt förhållningssätt till riskhantering och riskkontroll är en nödvändighet i dagens föränderliga värld. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med riskrelaterade frågor i såväl finansiella som icke-finansiella företag.  
 
Genom våra specialister erbjuder vi ett brett utbud av tjänster för att tillgodose dina behov av verksamhetsanpassat stöd som kan möta dagens behov och framtidens utmaningar. Våra konsulter har djup kunskap om de krav som ställs på företag under Finansinspektionens tillsyn och kan bistå med expertstöd till såväl affärslinjen som oberoende kontrollfunktioner. 

Regelefterlevnad 

Du som verkar inom den finansiella sektorn gör det i en föränderlig tillvaro med komplexa regelverk och regulatoriska utmaningar. Samtidigt medför en bristande regelefterlevnad både förtroenderisker och risker för synpunkter och sanktioner från myndigheter.  
 
Våra konsulter har lång erfarenhet av att arbeta med regelverksfrågor och kan bidra med praktiskt stöd för att effektivisera processer och metoder för en ändamålsenlig regelefterlevnad. 
 

Intern styrning och kontroll 

Dagens affärsmiljö ställer höga krav på företags och organisationers förmåga att hantera risker och möjligheter på ett proaktivt sätt. I grund och botten handlar det om att säkerställa en god intern styrning och kontroll i verksamheten.  
 
Vår grundsyn är att intern styrning och kontroll ska vara en naturlig del av det dagliga arbetet för att vara effektiv och ändamålsenlig. Vi kan bistå med specialistkompetens för uppbyggnad och utveckling av ändamålsenliga kontrollramverk.  

Outsourcing

För mindre finansiella företag är det ofta värdefullt och kostnadseffektivt att lägga ut funktionerna för riskkontroll respektive regelefterlevnad på en extern part. Vi bistår företag under Finansinspektionens tillsyn med att upprätthålla dessa funktioner, vilket innebär att vi utför de uppgifter som funktionerna ansvarar för enligt såväl externa som interna regler. 

Margareta Kettis

Hej, jag heter Margareta.

Kontakta mig för att få veta mer om vårt erbjudande inom governance, risk och intern kontroll.

*” anger obligatoriska fält