23072768-business-people-discussing-a-strategy-and-working – original (939107)

Vi har engagemang och drivkraft

Vi får ofta återkoppling från våra kunder kring vårt stora engagemang och lyhörda drivkraft. Vi tillför viktig verksamhetskompetens och har omfattande kunskap om vad som krävs för att skapa framgångsrika och hållbara förändringar.

Våra konsulter

Våra konsulter har lång erfarenhet och stor vilja att göra verklig nytta för våra kunder, det gör de i roller som rådgivare, projektledare och sakkunniga specialister.

Patrik Bernhard

Patrik Bernhard

Maila mig +46 70 549 93 94

Patriks huvudsakliga kompetensområden är riskhantering, finansiell rapportering, redovisning av finansiella instrument samt styrning & intern kontroll. Patrik arbetar både som projektledare och specialist, ofta i kombination. Han har genomfört ett antal projekt avseende säkringsredovisning enligt IFRS, kravställning, upphandling och implementering av portfölj-/treasury-system och hantering av risker inom energibranschen.

Jenny

Jenny har lång erfarenhet av att leda stora projekt och program. Bland hennes levererade uppdrag finns regulatoriska projekt som Basel II och MiFID men även datalagerprojekt som syftat till att samla in verksamhetskritisk information och leverera till myndighetsrapporterande funktioner i organisationen.

Ulrica

Ulrica har bred kunskap från private equity, börshandelssystem och bank. Hon arbetar som projektledare inom affärs- och processutveckling ofta i koppling med IT-systemlösningar eller outsourcing-lösningar. Ulricas roll är att stödja verksamheten under förstudie, kravställning och genomförande. Hon fungerar ofta som länk mellan affären och IT och har arbetat i komplexa och utmanande projekt.

Anna-Karin Dahlberg

Anna-Karin Dahlberg

Maila mig +46 70 220 40 15

Ansvarig för ekonomi och administration på Omeo. Anna-Karin har omfattande erfarenhet av ekonomiarbete, bland annat som redovisningskonsult och ekonomiansvarig.

Fanny Edman

Fanny har erfarenhet som konsult mot den finansiella sektorn. Fanny har arbetat som riskkontrollsansvarig för både försäkringsbolag och värdepappersbolag samt har erfarenhet från projekt inom regulatorisk rapportering och kravställning. Fanny har en teknisk bakgrund med inriktning mot finansiell matematik, och verkar för att vara en brygga mellan den tekniska och den operativa verksamheten.  

Jelena Ekengren

Jelena Ekengren

Maila mig +46 70 333 97 27

Jelena är en erfaren förändringsledare och har lett både strategiska och taktiska initiativ i komplexa organisationer. Hon har praktisk erfarenhet av förändringsinitiativ på såväl lednings- som gruppnivå och är van att navigera mellan funktioner som är beroende av varandra, så som försäljning, produkt, IT och stödfunktioner. Jelena har ett metodiskt och strukturerat tillvägagångssätt, men är alltid pragmatisk i hur hon driver sina uppdrag. Jelena har mer än 20 års erfarenhet inom den finansiella sektorn och har tidigare arbetat på bl a SEB och Swedbank.

Josefin

Josefine Eriksson

Maila mig +46 76 830 00 71

Josefine har erfarenhet av projektledning, kravhantering och systemförvaltning. Med erfarenhet av förändringsprojekt, med fokus på IT inom bank och finans, tar Josefine ofta rollen som projektledare eller kravanalytiker. Med sin bakgrund som civilingenjör sträcker sig kunskaperna både över affärsverksamheten och IT vilket gör att hon ofta agerar länk däremellan, samt stöttar i dialog med övriga interna och externa parter.

Emilia Essner

Emilias fokus ligger främst inom områdena finansiell rapportering, redovisning samt styrning och intern kontroll. Emilia har flera års erfarenhet från av den finansiella sektorn med fokus på finansiell rapportering och redovisning. Hon har arbetat som auktoriserad revisor med inriktning mot finansiella bolag och har även praktisk erfarenhet som redovisningsansvarig på ett kreditmarknadsbolag. Hon har ingått i flertalet regelverksprojekt och utvärdering av kontrollmiljöer. Emilia har tidigare arbetat som auktoriserad revisor på Deloitte samt som redovisningschef på Wasa Kredit.

Magnus

Magnus har lång erfarenhet av verksamhetsutveckling inom den finansiella sektorn i olika verksamhetstyper, funktioner och processer. Magnus har god förståelse för den finansiella marknaden och finansiella instrument ur ett verksamhets- såväl som tekniskt och regulatoriskt perspektiv. Magnus tar oftast roller som projektledare i kombination med affärsanalys och arkitektroller och har även god kunskap om agila arbetssätt.

Helena

Helena har bakgrund från fondbolag och bank. Hon har genom åren samlat på sig god kunskap inom bank-, finans- och försäkringsverksamhet. Helena arbetar ofta som verksamhetskonsult i projekt där IT-utveckling tar en stor plats. Helena innehar vanligtvis roller som kravledare, scrum master och projektledare och har lätt för att se både helhet och detaljer. Hon är noggrann, välorganiserad och har lätt för att sätta sig in i nya områden.

Martin_web2

Martin Hallberg

Maila mig +46 72 224 11 68

Martins fokus ligger främst inom treasury men även inom investment banking. Han har kunskap inom treasury front- och backoffice, risk, redovisning samt systemfrågor och har dessutom god förståelse för affärsverksamheten. Han har även arbetat med riskhantering på koncernnivå, bolagsförvärv och integration.

Marie Hedman

Marie är VD på Omeo. Hon har lång erfarenhet som konsult inom den finansiella sektorn där hon verkar i rollen som projekt- eller förändringsledare. Hon verkar ofta i initiativ som syftar till en strategisk förflyttning omfattande t ex digitalisering och effektivisering inom ekonomi och andra affärsstödjande funktioner. Marie har även haft uppdrag i linjeroller såsom tillförordnad CFO och business controller.

Mona Henriksson

Mona Henriksson

Maila mig +46 70 527 96 69

Mona arbetar med verksamhets- och processutveckling i roller som projektledare och specialist. Projekten sträcker sig över allt från riskkontroll till administration och redovisning. Många av hennes projekt handlar om verksamhetens kravställning mot olika finanssystem, samt implementering av dessa krav i en systemmiljö. Mona har djup kunskap om finansiella instrument inklusive värdering och redovisning.

Stefan Holm -002

Stefan har erfarenhet av att förändrings- och projektleda inom ekonomifunktionen och dessutom från en större försäljningsorganisation. Han driver gärna igenom långsiktig förändring inom ramen för CFO agendan och har ett affärsnära perspektiv och förhållningssätt, oberoende av roll eller uppdrag. Stefan har exempelvis drivit projekt för införande av ny lönsamhetsuppföljning tillsammans med verksamheten men har även erfarenhet av att leda säljkampanjer för 200+ anställda. Stefan arbetar även med affärsutveckling- och försäljning hos Omeo.

Stefan Hugosson

Stefan Hugosson

Maila mig +46 70 313 77 18

Stefan arbetar brett inom områdena risk, styrning och verksamhetsutveckling. Han är en erfaren projektledare samt arbetar rådgivande inom intern styrning och kontroll, processer och regelefterlevnad. Exempel på genomförda uppdrag omfattar framtagande och implementering av policys och instruktioner samt översyn och utveckling av finansfunktioner.

Viggo

Viggo har djup och bred förståelse för hur ett treasury kan drivas och utvecklas, samt hur det samverkar med övriga delar av verksamheten. Viggo arbetar både som specialist och projektledare och baserat på sin erfarenhet är han ett gediget stöd för såväl treasury- som finansavdelningar, t.ex. vid uppbyggnad eller omstrukturering av verksamheten, utveckling av finanspolicier, likviditetshantering och optimering av rörelsekapital samt kartläggning och optimering av processer.

Lucas Jansson

Lucas är en värdefokuserad lean-agil förändringsledare som brinner för att hjälpa företag och deras anställda att nå sina mål. Med sin långa bakgrund inom bank och försäkring som program- och projektledare har han en förståelse för de utmaningar som finns när ett företag beslutar sig för att ställa om från traditionell utveckling till en lean-agil utvecklingsmetodik. Lucas är certifierad SAFe Program Consultant (SPC) och har erfarenhet av att stötta flertalet kunder i deras lean-agila transformation. I sin roll som SPC har Lucas också stor vana av att leda certifieringsgrundande utbildningar inom SAFe.

Anna

Anna Jäverling

Maila mig +46 72 511 33 91

Anna har länge arbetat med verksamhetsanalys och krav med erfarenhet av både nyutveckling och förvaltning i branscher som försäkring, detaljhandel och offentlig sektor. Hon har arbetat i agila team som exempelvis produktägare och business analyst, är strukturerad och använder sig gärna av modellering för att på bästa sätt utforska och kommunicera kring behov och lösningar. Hon är värdefokuserad och älskar att se team växa och utvecklas både som team och team av teams. Anna är SAFe certifierad SPC, Produktägare och Scrum master.

Margareta Kettis

Margareta Kettis

Maila mig +46 70 559 23 17

Margareta arbetar med verksamhets- och processutveckling samt som specialist inom områdena riskhantering, riskkontroll och regelefterlevnad (compliance). Margareta är en erfaren projektledare, en roll som hon ofta kombinerar med rollen som specialist, och har lett många projekt med olika inriktning och storlek. Margareta har även haft uppdrag som inhyrd funktion för regelefterlevnad respektive oberoende riskkontroll.

Lena Krüger

Lena arbetar främst med verksamhets- och processutveckling. Hon har genomfört flera projekt med fokus på riskhantering och intern kontroll. Lena har också djup kunskap inom redovisning och finansiell rapportering inklusive koncernredovisning. Hennes roller växlar mellan projektledare och specialist. Hon har även haft ett flertal interimsuppdrag som redovisningschef och koncernredovisningschef samt outsourcinguppdrag som internrevisor.

Håkan Medin

Håkans fokusområden är att driva större systemprojekt inom finansiell verksamhet, processutveckling och risk- och resultatmätning. Håkan är en erfaren projektledare med bred erfarenhet av de flesta finansiella processer, från front office till redovisning. Han har lång erfarenhet från projekt inom bank, treasury, kapitalförvaltning och försäkringsbolag.

Ulrika Nilsson

Ulrikas är konsult med djup kompetens inom finans, treasury och riskområdet. Ulrika har genomfört ett stort antal uppdrag med fokus kring verksamhetsutveckling som syftat till effektivisering, förbättring samt god intern styrning och kontroll. Ulrika är en erfaren ledare men agerar även i rollen som specialist och rådgivare inom Treasury och riskområdet.

Marija2 1080 beskärd

Marija är en erfaren projektledare med stark kompetens inom finansiell due diligence. Hon kommer närmast från EY där hon har lett större projekt inom framförallt finansiell due diligence men har även varit delaktig i revisionsuppdrag och olika M&A projekt. Marija har ett strukturerat och målinriktat arbetssätt med ett öga för detaljer. Hon har tidigare varit teamledare och haft en coachande roll i olika projekt. Hon har över tio års erfarenhet av att arbeta som konsult på en internationell nivå.

Jens Pickert

Jens har lång erfarenhet från den finansiella sektorn och har gedigen erfarenhet inom riskbedömning, riskanalys och kreditrisk. Jens har genomfört flera projekt inom dataanalys och datahantering. Utöver det är han också en erfaren och certifierad fraud-utredare (CFE) vilket innebär att han har djup kompetens angående bedrägeribekämpning och bedrägeririskbedömning.

Anders Redtzer

Anders fokusområde är att driva förändringsprojekt med högt IT-inslag inom finansbranschen. Anders roll i projekt är ofta att vara projektledare eller stödja verksamheten vid utveckling av systemstöd för olika verksamhetsområden. Med bred verksamhetskunskap kombinerat med en bakgrund som systemutvecklare är Anders ett starkt stöd i kravdialogen med interna och externa IT-leverantörer.

Charlotte Reichelt

Charlotte Reichelt

Maila mig +46 72 147 25 77

Charlotte har stor kompetens gällande finansiella instrument/säkringsredovisning och har omfattande erfarenhet från Private Equity. Hon har gedigen erfarenhet från den finansiella sektorn inom ekonomi, redovisning och treasury.

230223-Omeo headshots-Paulina-Lumeah Photography-sociala medier-002 (2)

Paulina Sjöholm

Maila mig +46 73 652 78 22

Paulina har kompetens inom ekonomi, redovisning och projektledning av bl.a. systembyte och uppstart av bolag. Hon har jobbat i ett flertal olika branscher på både stora och små bolag och har nu senaste åren varit på tillväxtbolag.

Anneli Spångvall Jonsson

Anneli Spångvall Jonsson

Maila mig +46 76 760 36 45

Anneli är projektledare och kravanalytiker, med erfarenhet från både privat sektor och statlig verksamhet. Hon har lång erfarenhet med fokus på arbete kring regelefterlevnad. Hon har både lett utredningar och implementerat regler och rutiner hos verksamheten inom bank och finans.

Johan Ståhlbom

Johan Ståhlbom

Maila mig +46 72 163 43 53

Johan är en senior konsult med lång erfarenhet av att leda och utveckla lösningar inom Business Intelligence för bank, finans och försäkring. De senaste åren har Johan varit med och byggt upp en större BI-avdelning och har då agerat i olika roller som arkitekt, business analyst och team lead.

Linn1

Linn Sällström

Maila mig +46 72 214 40 97

Linn har över 10 års erfarenhet från den finansiella sektorn. Hon har främst arbetat inom bankindustrin och kommer senast från en av Sveriges storbanker där hon arbetat i större regelverksprojekt på global nivå. Fokus har varit på värdepappersmarknaden och regelverken som omger dessa. Linn har starka kompetenser inom projektledning och implementering av strategier för regulatorisk rapportering och IT-utveckling. Linn är van att ha en ledande roll inom projekt och har tidigare arbetat som team manager. Hon har ett stort driv och ett strukturerat arbetssätt.

Gustaf Toll

Gustaf har erfarenhet från den finansiella sektorn med fokus mot risk- och finansfunktioner. Han agerar både i rollen som specialist och projektledare. Gustaf har deltagit i flera projekt – primärt avseende redovisnings- och regelverksrelaterade frågor och anpassningar. Genom en kombination av sakkunskap och förmåga att sätta sig in i kundspecifika förutsättningar levererar Gustaf adekvata och hållbara lösningar.

Calvin_färg_beskärd

Calvin har erfarenhet av att utveckla och genomföra storskaliga IT-projekt där han ofta agerar som en länk mellan verksamhet och IT. Med god analytisk förmåga tar sig Calvin an problem och utmaningar genom att samla in relevant information, analysera och definiera nya krav. Calvin är certifierad Scum Master.

Katarina Utterström

Katarina Utterström

Maila mig +46 70 208 09 29

Katarinas fokus ligger främst inom områdena riskhantering, finansiell rapportering, treasury samt styrning & intern kontroll. Hon har djup kunskap om finansiella instrument inklusive värdering och redovisning. Katarina arbetar både som projektledare och specialist, ofta i kombination. Många av hennes projekt handlar om verksamhetens kravställning mot olika finanssystem samt implementering av dessa krav i en systemmiljö.

Mats Wannfors

Mats fokus ligger inom treasury, kapitalförvaltning och riskhantering. Han har djup kunskap om processer och system för hantering av värdepapper inom front, middle och back office, speciellt avseende ränteinstrument och alla typer av derivat. Mats tar ofta rollen som projektledare eller specialist i projekt som handlar om processutveckling och systemimplementering.

Åsa Wickell

Åsas fokus är verksamhets- och processutveckling inklusive riskhantering och ekonomisk styrning. Åsa växlar mellan att vara projektledare och specialist och har praktisk erfarenhet från många affärssystem. Hon är en erfaren projektledare som har genomfört ett stort antal verksamhets- och förändringsprojekt inklusive framtagande av nya organisationer. Åsa arbetar även med kartläggning av operativa risker samt att ta fram kontrollramverk.

Claudia Wilbois

Claudia Wilbois

Maila mig +46 70 944 62 02

Claudia har erfarenhet av projektledning och kravhantering, med inriktning på finans och försäkring. Claudia har kompetens och praktisk erfarenhet kring regelefterlevnad då hon implementerat regler och rutiner, bl.a. kring FATCA och PEP, samt hållit i utbildning kring regelefterlevnad inom försäkringsförmedling.