Väsentliga FINREP-tillägg för kreditrisk

2018-09-21 Nyheter

Introduktion


FINREP, ramverket för tillsynsrapportering av finansiell information, infördes genom Tillsynsförordningen (eng. Capital Requirements Regulation, ”CRR”) 2014. Därefter har ramverket genomgått flera uppdateringar, senast för IFRS 9 Finansiella instrument. Efter införandet av IFRS 9 har nu Europeiska Bankmyndigheten (”EBA”) återigen fokuserat på tillsynsrapportering och även offentliggöranden (dvs till allmänheten) avseende kreditrisk i termer av eftergifter, icke-presterande exponeringar och säkerheter (collateral). Detta kommer genomföras genom nya krav på offentliggöranden och tillägg till FINREP som bägge är i konsultationspappersstadiet.

Det finns avsevärda överlapp mellan kraven på offentliggörande och FINREP-tilläggen som bör tas hänsyn till i implementeringen. Dock bedöms kraven i FINREP (inklusive tilläggen) i stort omfatta kraven på offentliggörande, varför detta inlägg kommer fokusera på tillsynsrapporteringen.

Konsultationen för offentliggörande avslutades den 27 juli i somras och väntas färdigställas innan slutet på 2018 och planeras börja gälla 31 december 2019. Konsultationen av FINREP-tilläggen pågår fram till 27 november och beslut om tilläggen planeras fattas i april/maj 2019 med första rapporteringstillfälle per Q1 2020.

Konsultationen om offentliggörande finner ni här: EBA Consultation Paper Disclosure
Konsultationen om FINREP-tilläggen finner ni här: EBA Consultation Paper FINREP

Översikt huvudsakliga förändringar i FINREP


Den huvudsakliga förändringen för finansiella företag som är rapporteringsskyldiga (hädanefter kallade ”institut”) är som ovan nämnt utökad rapportering av eftergifter (eng. forbearance, ”FBE”) och icke-presterande exponeringar (eng. non-performing exposures, ”NPE”) samt säkerheter (eng. collateral).

EBA delar in dessa rapporteringskrav i två ”moduler”:

  • Modul 1: Främst ändringar av existerande tabeller för FBE och NPE med tillägg för past due time-buckets, loan-to-value (LTV) och IFRS 9 stadieallokering. Avseende rapportering av övertagna säkerheter har tidigare ”en-cells” tabeller bytts ut och ersatts av nya betydligt mer omfattande tabeller
  • Modul 2: Nya kvartalsvisa och årliga tabeller med omfattande och nya typer av rapporteringskrav – inklusive rättsprocesstatus , LTV och förändring under perioden av NPE & FBE. Största förändringen bedöms vara rapportering om övertagna säkerheter – inklusive förändring under perioden, lånebelopp som reglerats genom övertagande av säkerheter, värde vid övertagande och ackumulerade negativa förändringar.

Tilläggen i FINREP inkluderar även uppdatering för IFRS 16 Leasing, ytterligare P&L nedbrytning samt ytterligare icke-finansiell information (nedan kallat ”non-financials”)

Avseende Modul 2 vill EBA tillämpa proportionalitetsprincip och enbart kräva rapportering från större institut med högre grad av s.k ”bad debt” i sin lånestock. I linje med andra regelverk om icke-presterande lån skall institut rapportera Modul 2 tabellerna om bägge av följande tröskelvärden överskrids:

  1. Kreditrisk: Andel av icke-presterande lån i förhållande till total lånestock (med vissa justeringar) på 5%
  2. Signifikans: Det institut överskrider kriterierna för att kunna anses som simpel och mindre komplex (eng. ”small and less complex”). För definition hänvisar EBA till föreslagna tillägg till CRR (draft CRR 2)1.

Baserat på approximationer av icke presterande lån utifrån tillgänglig information om kreditkvalité i finansiella rapporter är bedömningen att stora banker som traditionellt har en konservativ approach till kreditrisk kommer att klara risktröskeln för närvarande. Om föreslagen proportionalitetsprincip bibehålls kommer alltså institut som står för den absoluta majoriteten utlåning slippa rapportering av Modul 2 tabeller. Istället kommer tabellerna rapporteras av mindre institut som inte uppfyller kriterierna för ”liten och mindre komplex” samt har en högre tolerans för kreditrisk.

Institut som initialt inte behöver rapportera Modul 2 tabellerna bör vara medvetna om att ifall bägge trösklar överskridits vid två av varandra följande rapporteringstillfällen skall de kvartalsvisa tabellerna rapporteras endast tre månader efter det andra rapporteringstillfället. För ovan nämnda större banker skulle detta kunna ske i händelse av ett negativt kreditmarknadsscenario (ex. nedgång på bostadsmarknaden i kombination med ökad arbetslöshet och räntehöjningar) under vilken banker blir tvungna att allokera lån till IFRS 9 stadie 3 ”kreditförsämrade” och icke-presterande lån ökar.

1. I draft CRR 2 (maj 2018) framgår för närvarande inte någon definition av ”small and less complex” utan enbart ”small institution” – se artikel 430a.

Bedömning om effekt av förändringarna avseende rapportering i FINREP


Förändring Beskrivning Effekt Bedömning om effekt
FBE, NPE & Säkerheter
Modul 1 Se inlägg ovan M Kompletteringar av nuvarande rapporteringslösning för tilläggen till FBE och NPE tabellerna. Information om säkerheter är generellt svårtillgänglig – ”nya” tabellerna för rapportering av övertagna säkerheter bedöms bli komplicerat att lösa
Modul 2 Se inlägg ovan H Nya typer av information som skall rapporteras (LTV, rättsprocessstatus, återhämtningsperioder etc.) samt att information om säkerheter är svårtillgänglig kommer innebära behov av helt nya lösningar eller väsentliga förändringar av befintliga lösningar.
Övriga rapporteringskrav
IFRS 16 Uppdatering av leasing relaterade rapporteringskrav L Enbart fåtal celler som behöver rapporteras. Nödvändig information borde framgå av bokförings/redovisningssystem efter att IFRS 16 implementerats.
P&L Nedbrytning av resultaträkningsposter (admin, personal, provisioner…) L Borde relativt enkelt kunna hämtas från system för bokföring/redovisning alternativt intern management reporting
Non-financials Årlig tabell om personalantal, filialer, uttagsautomater etc L Nödvändig information borde finnas tillgänglig inom organisationen.

Tidslinje


Konsultationen om tilläggen pågår fram till den 27e november i år och EBA planerar därefter att skicka en reviderad ”Implementing Technical Standard” (ITS) för beslut till Europeiska Kommissionen (EC) i april/maj nästa år. Första referensdatum för rapportering av FINREP tilläggen planeras bli 31 mars 2020. EBA uppskattar att det kommer ta institut ett år att implementera en lösning för rapportering av samtliga tillägg.

Institut som omfattas av samtliga tillägg står inför problemet att EBA kan dröja med att offentliggöra den slutgiltiga versionen till dess att den skickas till EC för beslut men med bibehållet krav om att börja rapportera per Q1 2020. Detta lämnar institut med mindre tid än det år som EBA uppskattar att implementeringen kommer ta.

Hur kan Omeo hjälpa till?


Baserat på vår omfattande branscherfarenhet levererar vi gedigen rådgivning, specialistkunskap och projektledning inom tillsynsrapportering och offentliggörande av information. Alla våra konsulter är erfarna projektledare och specialister som arbetar i nära samarbete med kunden. Vårt praktiska arbetssätt skapar förändring som ger resultat och fungerar över tid.

  • Projektledning: Med förståelse för sakfrågan och insikter från tidigare genomförda uppdrag för instituts finance och riskfunktioner styrs projekt effektivt av projektledare från Omeo
  • Kravtolkning: Omeo har både bred och djup kompetens från specialistroller avseende regelverk och redovisning. Därmed har vi förutsättningarna för att kunna stödja våra kunder med att översätta regelverkskraven till affärsspråk.
  • Datasourcing: Omeo besitter en kombination av branschkompetens, djup verksamhetsförståelse och erfarenhet av att arbeta i gränssnittet mellan verksamhet, regelefterlevnad och IT. Detta gör att vi på Omeo på ett framgångsrikt sätt kan hjälpa våra kunder utveckla en effektiv process att söka ut, lagra och paketera data till tillsynsrapportering.