Picture2-2

Picture2-2
Den 25 juli presenterades för International Accounting Standard Board (IASB) en modell för redovisning av dynamisk ränteriskhantering på portföljnivå (engelskt begrepp: Dynamic Risk Management, ”DRM”), baserad på de preliminära beslut som IASB tidigare fattat. Det pågående projektet med DRM är ett omtag avseende portföljsäkring av ränterisk som IASB valde att inte inkludera i IFRS 9 Finansiella instrument. Modellen riktar sig främst till finansiella institut och deras säkring av ränterisk för utlåningsportföljer.

IASBs mål är att utveckla en modell som möjliggör för investerare att förstå ett företags dynamiska riskhantering av ränterisker samt att utvärdera effektiviteten av dessa aktiviteter.

Modellen som presenterades är varken en kassaflödessäkring eller en verkligt värdesäkring enligt IAS 39 / IFRS 9. Modellen skapar en ny typ av relation som fokuserar på transformering, innebärande att derivat används för att förändra finansiell tillgångars profil så de uppfyller företagets riskhanteringsstrategi.

Modellen innehåller ett antal nya begrepp/komponenter:

  • Asset profile – de finansiella tillgångar som omfattas1 av transformering
  • Target profile – utgör målet med transformeringen, d v s den ”asset profile” som inte skulle kräva några derivat för att uppnå företagets mål med riskhanteringen i portföljsäkringen
  • Benchmark derivatives – teoretiska derivat som skulle krävas för att uppnå target profile
  • Designated derivatives – faktiska derivat som företaget har ingått
  • Perfect alignment – föreligger då ”designated derivatives” exakt överensstämmer med ”benchmark derivatives”
  • Imperfect alignment – föreligger då ”designated derivatives” avviker från ”benchmark derivatives”.

1. Modellen innehåller kvalificeringskriterier

Enligt förslaget ska förändring i verkligt värde på ”designated derivatives” som motsvaras av en förändring i verkligt värde på ”benchmark derivatives” ska redovisas i övrigt totalresultat. I det fall det föreligger ”imperfect alignment” ska skillnaden mellan förändring i verkligt värde på ”designated derivatives” och förändring i verkligt värde på ”benchmark derivatives” redovisas i resultatet.

Införandet av modellen förväntas innebära nya och utökade upplysningskrav för att underlätta för läsare av de finansiella rapporterna att förstå och utvärdera ett företags dynamiska riskhantering. Den exakta utformningen av dessa upplysningskrav framgår dock inte av presentationen.

DRM-projektet är i en mycket tidig fas och modellen kommer kompletteras, IASB planerar att påbörja inhämtandet av synpunkter från externa intressenter under 2019. Det är i nuläget inte möjligt att ange någon tidpunkt då modellen kan komma att införas i en slutlig standard men den föreslagna modellen torde ge en indikation på dess huvudsakliga innehåll.

Vill du veta mer? Klicka på länkar nedan

IASB arbetsplan för Dynamic Risk Management, DRM
Agendapapers inkl föreslagen huvudsaklig modell för DRM från IASB mötet 25 juli