Pilar

Pilar

 

Fundamental Review of the Trading Book (FRTB), rubriceringen av Basel standarden om kapitalbaskrav för marknadsrisk, har reviderats och publicerades den 14 januari i år. FRTB kommer införas i lag först som rapporteringskrav genom den uppdaterade tillsynsförordningen (CRR2) som förväntas publiceras under Q2 i år och senare som bindande kapitalbaskrav genom ytterligare uppdateringar (CRR3). Detta innebär att institut parallellt kommer få utföra beräkningar både enligt nuvarande regelverk samt i enlighet med reviderade FRTB för rapportering.

Under revideringen valde många institut att lägga FRTB projekten på is men som nu kommer återupptas.

Detta inlägg fokuserar på att ge en överblick av vägen framåt med införandet av reviderade FRTB i EU lagstiftning. Inlägget omfattar inte lättnader för institut med begränsade handelslager.

 

Historisk tillbakablick

I och med finanskrisen uppdagades att dåvarande kapitalbaskrav avseende marknadsrisk var otillräckliga. Den snabba lösningen blev Basel 2.5 som publicerades juli 2009. FRTB togs fram som den långsiktiga lösningen och gavs ut i januari 2016 med förväntan att träda ikraft under 2019.

När institutionerna började med implementeringen av de nya reglerna upptäcktes att flera av kraven var ohållbara (exempelvis kraven på observerbara priser för huruvida riskfaktorer ska anses som modellerbara eller ej). Basel kommitteen beslutade därför i december 2017 att FRTB skulle senareläggas och återöppnas för konsultation under 2018. den reviderade standarden publicerades 14 januari (2019). FRTB kommer implementeras först som rapporteringskrav genom den uppdaterade tillsynsförordningen (CRR2), utkast februari 2019.

 

Översikt av centrala krav avseende marknadsrisk mellan Basel 2.5, ursprunglig FRTB samt reviderad FRTB. Notera att ytterligare skillnader kan förekomma.

Req-change
* Givet att internmodell tillämpas

Vägen framåt

Tidplanen nedan för införandet av FRTB genom CRR2 med underordnade regelverk (delegerad förordning och tekniska standarder) är baserat på det senaste utkastet av CRR2 (februari 2019) och avhängigt på att CRR2 träder ikraft innan slutet av halvåret 2019. Till grund för den förväntade tidpunkten ligger signaler om att det senaste utkastet ska vara den slutgiltiga samt att styrande EU-organ önskar att få igenom pågående lagstiftningar innan EU-valet.

Tidplan

Rapportering av Standardiserad metod / Standardised Approach (SA):

 • Ska rapporteras oavsett om internmodellmetod tillämpas eller ej
 • SA rapporteringen förväntas börja gälla från 31 december 2020 (”Go-Live SA rapportering”). Innebär dock inte att första rapporten ska skickas per detta datum utan det kommer att ske först troligen under 2021.
  • Europeiska kommissionen (EC) ska till 31 december 2019 ha antagit en delegerad förordning avseende SA som ska återspegla kraven som framgår av reviderade FRTB.
  • Europeiska Bankmyndigheten (EBA) ska till 30 juni 2020 ha skickat tekniska standard om format på rapportering. Från det att EC antar den tekniska standarden ska det finnas en övergångsperiod på minst 6 månader från antagningsdatum till det att rapporteringskraven ska gälla.

Rapportering av Internmodellmetod / Internal Model Approach (IMA):

 • Datum för Go-Live IMA rapportering som framgår av ovan ska läsas som att rapporteringen förväntas börja under 2023
  • Ovan nämnda tekniska standard för rapporteringsformat gäller även för rapportering enligt IMA.
  • Rapporteringen av IMA ska ske tre år efter att EC har antagit de av CRR2 angivna tekniska standarder för IMA beräkningskrav. Ytterligare tekniska standarder kommer att antas men påverkar inte rapporteringsdatum.

Införande av bindande kapitalbaskrav för SA och IMA

 • Rapportering av marknadsrisk kommer senare tillämpas som pelare 1 kapitalbaskrav – datum för detta är okänt men väntas ske först under eller efter 2023. Dessförinnan skulle beräkningar som rapporteras eventuellt kunna komma att användas av tillsynsmyndigheter för att ålägga institut pelare 2 krav.
  • Enligt utkast på CRR2 ska EC den 30 juni 2020 skicka ett lagförslag för införande av bindande kapitalbaskrav för marknadsrisk i enlighet med FRTB (CRR3). Baserat på tiden det tog att utveckla CRR2 kan det antas att CRR3 kommer publiceras tidigast under 2022.
  • Institut ska i pelare 2 inkludera risker som inte alls täcks eller enbart delvis täcks av pelare 1. Tills kraven i CRR3 träder ikraft kommer pelare 1 krav för marknadsrisk fortsatt beräknas utifrån nuvarande regler. I och med att information om marknadsrisk i enlighet FRTB blir tillgängligt genom rapportering skulle skillnaden mot marknadsrisk under nuvarande regelverk kunna komma att påverka pelare 2.

 

Illustration över kapitalbaskrav avseende marknadsrisk. Storleken på staplarna är illustrativa
Kapitalbaskrav2