AR-XBRL-2-750×396

AR-XBRL-2-750×396

Årsredovisningar med räkenskapsår som startar den 1 januari 2020 eller senare ska publiceras i nytt format. De nya kraven följer av EU kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/815 med syftet att öka enhetligheten och möjligheterna för maskininläsning av företags finansiella rapportering. Svenska företag med emitterade, noterade värdepapper i enlighet med lag 2007:528 om värdepappersmarknaden omfattas.

Kraven innebär att företag ska publicera årsredovisningar på internet i så kallat xHTML format med inbäddade XBRL taggar genom så kallad inline XBRL ”iXBRL”. XBRL taggning ska ske i enlighet med European Single Electronic Format (”ESEF”) taxonomin som i sin tur bygger på IFRS.

Picture2

Figur 1: Övergripande illustration av processen för publicering av årsredovisning i enlighet med kommande kraven. Behöver inte nödvändigtvis vara representativ för den utformning av process som företag väljer.

I det första steget är det balans- och resultaträkning inklusive övrigt totalresultat, förändring av eget kapital och kassaflödesanalys som ska publiceras enligt det nya formatet. I steg två kommer även krav på notupplysningar. Inom Bolagsverket pågår arbete för digital inrapportering av årsredovisning men hur Bolagsverket kommer förhålla sig till ESEF taxonomin är för närvarande oklart.

Omeos syn på implementeringen

Utmaningen är inte bara ett nytt tekniskt rapporteringsformat utan framförallt anpassning av processen för framtagning av årsredovisning enligt den nya taxonomin. Företag rekommenderas i god tid adressera kraven för att undvika en ”quick-and-dirty” lösning kort innan publicering av årsredovisningen enligt nya formatet.

Detta är också ett bra tillfälle för att skapa en effektiv process för framtagande av företagets finansiella rapportering, vilket kräver planering och allokering av nödvändiga resurser inom bland annat ekonomi, redovisning och IT.

Vill du veta mer?

Se Finansinspektionens hemsida

Eller kontakta mig
Gustaf-T
Gustaf Toll
gustaf.toll@omeo.se
+46 707 540 769