Det är med glädje vi välkomnar Charlotte Reichelt till oss på Omeo. Charlotte har stor kompetens gällande finansiella instrument/säkringsredovisning och har omfattande erfarenhet från Private Equity. Charlotte har gedigen erfarenhet från den finansiella sektorn och kommer att ge oss en viktig förstärkning inom ekonomi, redovisning och treasury.  

Läs mer

Vi vill bli fler och letar efter dig som vill arbeta som konsult med fokus på ekonomi- och redovisningsområdet i nära samarbete med våra kunder. Läs mer och ansök här: https://omeofinancialconsultingab.teamtailor.com/jobs/1681189-managementkonsult-med-inriktning-finans-och-redovisning  

Läs mer

Vi vill bli fler och letar efter dig som, tillsammans med oss, vill realisera våra kunders mål att bli mer effektiva genom omställning till ett lean agilt arbetssätt. Är det dig vi söker? Läs mer här: https://omeofinancialconsultingab.teamtailor.com/jobs/1612150-lean-agil-transformeringsledare

Läs mer

Med start idag påbörjar Omeo ett samgående med Capmill, ett bolag som precis som vi levererar kvalificerade konsulttjänster mot den finansiella sektorn. Samgåendet ger oss ökad konkurrenskraft och bättre möjlighet att stödja fler kunder i vår bransch. Förändringen medför samtidigt att Attollo blir ett systerbolag till oss. Attollo är ett konsultbolag specialiserat inom BI & Analytics. Det ger oss ett viktigt tekniskt tillskott och möjlighet att erbjuda våra kunder nya spännande lösningar inom bl a regulatorisk och finansiell rapportering, avancerad analys etc. I samband med affären blir investmentbolaget Broviken ny majoritetsägare i Omeo. Broviken är…

Läs mer

Vi söker dig som har erfarenhet från den finansiella sektorn och som vill verka i en kund- och utvecklingsorienterad konsultroll. Du delar vår ambition om att leverera verkligt värde till våra kunder genom att vara med och bidra till genomförandet i praktiken. Du gillar variation och utmaningar. Du attraheras av att tillhöra en konsultorganisation med många erfarna kollegor, där du ges stort eget ansvar samt utrymme att bidra och påverka. Rollen innebär genomförande av kvalificerade konsultuppdrag, med fokus på riskområdet, till våra kunder inom den finansiella sektorn. Uppdragen varierar i längd och innehåll, men utmärkande…

Läs mer

Vi är väldigt glada att välkomna Fanny Edman till oss på Omeo. Fanny har flerårig erfarenhet som konsult inom den finansiella sektorn. Hon har en teknisk bakgrund med inriktning mot finansiell matematik, och verkar för att vara en brygga mellan den tekniska och den operativa verksamheten.  

Läs mer

Vi har i dagarna flyttat till nya lokaler på 16:e våningen i Hötorgsskrapa 4. Så snart tiderna tillåter ser vi fram emot att få välkomna kunder och samarbetspartners hit. Vår nya besöksadress är Mäster Samuelsgatan 42.

Läs mer

Ett annorlunda år går mot sitt slut. Stort tack till våra kunder, leverantörer och samarbetspartners för fint samarbete 2020! Omeo har under året arbetat med utvecklingsinitiativ hos Röda Korset. Genom samarbetet får vi möjlighet att bidra med vår kompetens i Röda Korsets viktiga arbete med att rädda liv och ge hopp i Sverige och 191 länder världen över. Använd länken här om du också vill bidra till att rädda liv.

Läs mer

Det har varit ett stort fokus på kreditförluster i bankernas finansiella rapportering för Q1 2020. Skälet är den pågående pandemins effekter på bankers, företags och privatkunders återbetalningsförmåga. Av rapporterna framgår ökade kreditförluster med ökade reserveringar som främsta skäl till utvecklingen. Utfallet är väntat eftersom redovisningskraven som infördes 1 januari 2018 avseende förväntade kreditförluster (eng. Expected Credit Losses, ”ECL”) i IFRS 9 Finansiella instrument syftar till att företag ska göra reserveringar för kreditförluster tidigt och framåtblickande snarare än sent och bakåtblickande. Coronakrisen kan ses som ett elddop för huruvida den nya redovisningsstandarden för förväntade kreditförluster fungerar…

Läs mer

Omeo vill gratulera Monetise Capital AB till erhållet tillstånd att bedriva finansieringsrörelse. Omeo har biträtt Monetise Capital AB vid dess ansökan om tillstånd som beviljades av Finansinspektionen den 22:a april 2020. Monetise Capital AB har under varumärket Froda utvecklat en helt digitaliserad tjänst med en smart kreditbedömning riktad mot kreditgivning till små- och medelstora företag. Froda erbjuder redan idag ett av Sveriges snabbast växande digitala företagslån och tillståndet ger nya möjligheter att kunna utveckla och bredda verksamheten. Omeos team bestod av Stellan Abrahamsson och Andreas Palmströmer.

Läs mer

Utvecklingen mot ett hållbarare samhälle och finansiering av dessa initiativ och har lett till ett stort intresse för gröna obligationer vilket också framgick av det höga och engagerade deltagandet på Omeos seminarium i veckan. Stort tack till talarna som representerade emittenter, finansiella intermediärer och investerare för att ni delade med er av insikter och erfarenheter av ert arbete med gröna obligationer. Marknaden växer explosionsartat och regelverk är på väg vilka kommer att leda till en högre grad av standardisering, t ex avseende taxonomi. Omeo följer utvecklingen med stort intresse!

Läs mer

Vad är det som händer? Årsredovisningar med räkenskapsår som startar den 1 januari 2020 eller senare ska publiceras i nytt format. De nya kraven följer av EU kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/815 med syftet att öka enhetligheten och möjligheterna för maskininläsning av företags finansiella rapportering. Svenska företag med emitterade, noterade värdepapper i enlighet med lag 2007:528 om värdepappersmarknaden omfattas. Kraven innebär att företag ska publicera årsredovisningar på internet i så kallat xHTML format med inbäddade XBRL taggar genom så kallad inline XBRL ”iXBRL”. XBRL taggning ska ske i enlighet med European Single Electronic Format (”ESEF”)…

Läs mer

Julen står för dörren och snart kan vi lägga ett decennium till handlingarna. Vi vill tacka kunder och samarbetspartners för ett gott samarbete under 2019! Även i år har vi valt bort julklapparna till förmån för välgörenhet. Under året har vi inlett ett CSR samarbete med Norrsken Foundation. Genom samarbetet får vi möjlighet att bidra med vår kompetens i Norrskens viktiga arbete med att stötta de fantastiska entreprenörer som arbetar med att lösa planetens och mänsklighetens största utmaningar, såsom fattigdom, cancer, mental ohälsa, svält, jämställdhet och miljöproblem. Tack för i år och vi ser med…

Läs mer

Omeo har biträtt Dreams Securities AB vid dess ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet som värdepappersinstitut. Tillståndet beviljades av Finansinspektionen den 11 november 2019. Dreams är ett snabbt växande fintechbolag som erbjuder digitala tjänster för finansiellt välmående. Med hjälp av bland annat kognitionsvetenskaplig forskning har Dreams tagit fram en effektiv och unik metod som utmärker sig genom sin banbrytande design och en användarupplevelse som gör det lätt och roligt att få kontroll över sin ekonomi. Tillståndet ger Dreams nya möjligheter att kunna utveckla och bredda sin verksamhet. Omeos team bestod av Margareta Kettis och Andreas…

Läs mer

Söndagen den 25 augusti var det dags för Stockholm Triathlon. Omeo deltog i stafetten med sju lag sammansatta av tävlingssugna kunder och anställda. Det stod simning, cykling och löpning på schemat. Alla lagen tog sig i mål och ett av våra lag knep silverplaceringen i stafettklassen. Grattis!!! Efter tävlingarna samlades vi för picknick och eftersnack. Det var andra året i rad som Omeo deltog i detta evenemang så nu är det en tradition. Tack alla deltagare! Vi ser redan fram emot 2020!

Läs mer

Den 25 juli presenterades för International Accounting Standard Board (IASB) en modell för redovisning av dynamisk ränteriskhantering på portföljnivå (engelskt begrepp: Dynamic Risk Management, ”DRM”), baserad på de preliminära beslut som IASB tidigare fattat. Det pågående projektet med DRM är ett omtag avseende portföljsäkring av ränterisk som IASB valde att inte inkludera i IFRS 9 Finansiella instrument. Modellen riktar sig främst till finansiella institut och deras säkring av ränterisk för utlåningsportföljer. IASBs mål är att utveckla en modell som möjliggör för investerare att förstå ett företags dynamiska riskhantering av ränterisker samt att utvärdera effektiviteten av…

Läs mer

Fundamental Review of the Trading Book (FRTB), rubriceringen av Basel standarden om kapitalbaskrav för marknadsrisk, har reviderats och publicerades den 14 januari i år. FRTB kommer införas i lag först som rapporteringskrav genom den uppdaterade tillsynsförordningen (CRR2) som förväntas publiceras under Q2 i år och senare som bindande kapitalbaskrav genom ytterligare uppdateringar (CRR3). Detta innebär att institut parallellt kommer få utföra beräkningar både enligt nuvarande regelverk samt i enlighet med reviderade FRTB för rapportering. Under revideringen valde många institut att lägga FRTB projekten på is men som nu kommer återupptas. Detta inlägg fokuserar på att…

Läs mer

EU:s andra betaltjänstdirektiv (PSD2) genomfördes i Sverige i och med att ändringar i lagen om betaltjänster trädde i kraft den 1 maj 2018, men det är under 2019 som de sista viktiga pusselbitarna läggs. Direktivet tvingar bland annat banker att öppna sina tekniska gränssnitt och göra kontoinformation och betalorders tillgängligt genom API:er (Application Programming Interface) för tredjepartsleverantörer (TPP) under förutsättning att kunden själv begär det. Härigenom tar kunden över kontrollen över konto- och betalningsdata från sin bank. Kontoförvaltande institut (banken) ska förlita sig på att en auktoriserad TPP har inhämtat det samtycke som krävs. Vidare…

Läs mer

Den 25 februari publicerade europeiska bankmyndigheten (EBA) uppdaterade riktlinjer för outsourcing. Syftet med dessa riktlinjer är att harmonisera ramarna för outsourcing för alla institut inom ramen för EBA:s verksamhet. Rekommendationen från EBA om outsourcing till molntjänstleverantörer, publicerad i december 2017, har också integrerats i riktlinjerna. Definitionen av outsourcing i EBA:s tidigare utkast till riktlinjer som publicerades under sommaren 2018 har väckt många reaktioner kring att definitionen av outsourcing var mycket vid. I de nu uppdaterade riktlinjerna har EBA sett över definitionen av outsourcing och riktlinjerna har tydliggjorts i detta avseende. Riktlinjerna innehåller b.la. detaljerade krav…

Läs mer

Interbankräntorna ”IBOR”, exempelvis LIBOR, planeras att ersättas av nya referensräntor, så kallade Alternative Reference Rates. Det innebär stora utmaningar för de som ska etablera den nya strukturen i form av att säkerställa transaktionsvolym, anpassa infrastruktur, samordna tidplaner etc. Det innebär även stora förändringar för alla aktörer på den finansiella marknaden som i någon form har en exponering mot IBOR. Interbankräntor (IBOR)1 har sedan 80-talet utgjort standarden för referensräntor. De har varit en gemensam bas för låne- och derivatprodukter men har sedan finanskrisen kommit att ifrågasättas som referensräntor av främst följande skäl: Minskad likviditet i interbankmarknaden…

Läs mer

Den 13e december 2018 antog Europeiska Kommissionen de delegerade förordningarna till Securities Financing Transaction Regulation “SFTR”. De delegerade förordningarna i form av tekniska tillsynsstandarder har tagits fram av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA). Tekniska tillsynsstandarderna inkluderar krav på rapportering av transaktioner för värdepappersfinansiering (exempelvis transaktioner avseende värdepapperslån och repurchase agreements) samt återanvändning av säkerheter. Rapporteringen ska göras till ett transaktionsregister och liknar EMIR-rapporteringen med daglig rapportering på transaktionsbasis av bägge parter. Utmaningen med rapporteringen är inte mängden datafält som ska rapporteras utan tillgängligheten av data för dessa typer av transaktioner, särskilt vad gäller återanvändning av…

Läs mer

Introduktion FINREP, ramverket för tillsynsrapportering av finansiell information, infördes genom Tillsynsförordningen (eng. Capital Requirements Regulation, ”CRR”) 2014. Därefter har ramverket genomgått flera uppdateringar, senast för IFRS 9 Finansiella instrument. Efter införandet av IFRS 9 har nu Europeiska Bankmyndigheten (”EBA”) återigen fokuserat på tillsynsrapportering och även offentliggöranden (dvs till allmänheten) avseende kreditrisk i termer av eftergifter, icke-presterande exponeringar och säkerheter (collateral). Detta kommer genomföras genom nya krav på offentliggöranden och tillägg till FINREP som bägge är i konsultationspappersstadiet. Det finns avsevärda överlapp mellan kraven på offentliggörande och FINREP-tilläggen som bör tas hänsyn till i implementeringen. Dock…

Läs mer

Efterfrågan på tjänster inom regelefterlevnad och riskhantering fortsätter att öka. Inom Omeo har vi därför haft som medveten strategi att förstärka vår kompetens och våra resurser inom detta område. Som en del i denna strategi förvärvade vi under våren Niramis Consulting som tillför viktig specialistkompetens inom riskområdet. Vi har också successivt förstärkt vår kompetens och resurser genom rekrytering och sammantaget är vi nu ett team om ca 15 konsulter som tillsammans erbjuder tjänster som bl.a.: Rådgivning i regelverksrelaterade frågeställningar Regelverkstolkningar Tillståndsansökningar till Finansinspektionen Outsourcing av funktionerna för regelefterlevnad respektive riskkontroll Implementering av nya och uppdaterade…

Läs mer

Omeo Financial Consulting har sedan starten för 15 år sedan hjälpt företag inom finansiella sektorn med projektledning och specialistkompetens. Vi lever i en spännande tid där det händer mycket i vår bransch. Vi stödjer våra kunder i förändringsarbetet genom att tillföra djup verksamhetskompetens, förändringskraft och ledarskap. Det ställer krav på förmåga att snabbt anpassa verksamheten till nya krav och förutsättningar. Vi söker dig med god erfarenhet av att arbeta med redovisning av finansiella instrument, antingen i rollen som konsult eller från en linjeroll från finansbranschen. Vi söker dig som vill: • genomföra kvalificerade uppdrag inom…

Läs mer

Introduktion Europeiska Bankmyndigheten (EBA) publicerade under hösten 2017 EBA GL 2017-11, allmänt kallad ”GL 11”, som utgör den reviderade vägledningen för kreditinstituts och värdepappersbolags interna styrning och kontroll. GL 11 träder ikraft den 30 juni 2018 och ersätter då den nuvarande GL 44. Sammanfattningsvis är bedömningen att GL 11 inte kommer innebära omfattande förändringar. Vägledningen har rationaliserats, blivit mer principstyrd samt tillförts specificeringar och förtydliganden i förhållande till GL 44. Därtill har behov för formalisering och dokumentation både ökat och förändrats.   Översikt: Huvudsakligt innehåll i GL 11 Den slutgiltiga vägledningen finner ni här: EBA…

Läs mer

”Vi önskar alla medarbetare på Niramis Consulting varmt välkomna till Omeo. Förändringstrycket är högre än någonsin i vår bransch och vi upplever en stor efterfrågan på våra tjänster. Niramis tillför Omeo viktig specialistkompetens inom riskområdet. Tillsammans kan vi ge våra kunder ett mer komplett erbjudande och förbättrade möjligheter till tillväxt. Vi delar avgörande värderingar kring kundfokus och kvalitet samt ambitionen om att bidra till förändring som fungerar i praktiken”, säger Marie Hedman VD för Omeo Financial Consulting. Stellan Abrahamsson, VD för Niramis Consulting kommenterar: ”Omeo har genom ett tydligt branschfokus byggt en bred kompetensbas med…

Läs mer

Anna Beckman har börjat hos oss på Omeo. Anna har bred erfarenhet inom den finansiella sektorn och som projektledare. Anna kommer närmast från Swedbank.  

Läs mer

Regeringen har överlämnat förslag till nya regler till riksdagen för att införa EU:s andra betaltjänstdirektiv, PSD 2, i Sverige. Lagändringar syftar till att utveckla marknaden för elektroniska betalningar och skapa bättre förutsättningar för säkra och effektiva betalningar. Det införs b.la. nya bestämmelser som reglerar frågor om säkerhet och hantering av risker. Reglerna innebär att företag och fysiska personer som redan har tillstånd att driva verksamhet behöver ansöka om förnyat tillstånd. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 maj 2018 och innebär att företag som vill fortsätta att driva verksamhet efter den 1 november…

Läs mer

Vi välkomnar Gustaf Toll till oss på Omeo! Gustaf har flera års erfarenhet inom den finansiella sektorn med fokus mot risk- och finansfunktioner i rollen som managementkonsult och kommer närmast från EY.

Läs mer

Vi lever i en spännande tid där det händer mycket i vår bransch. Vi stödjer våra kunder i förändringsarbetet genom att tillföra djup verksamhetskompetens, förändringskraft och ledarskap. Våra kunder värdesätter vårt djupa verksamhetskunnande och kundnära arbetssätt. Vi söker därför fler medarbetare som vill växa och utvecklas med oss. Läs mer här: Vi vill bli fler! Kontakta Emira Blomberg, ansvarig för rekryteringsfrågor, på 072-964 60 00 eller emira.blomberg@omeo.se alternativt skicka in din CV så kontaktar vi dig!

Läs mer

Den 1 augusti i år trädde den nya penningtvättslagen ikraft. Lagen ställer krav på att vissa företag inom den finansiella sektorn ska inrätta en oberoende granskningsfunktion med ansvar för att granska bolagets hantering av åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Omeo Financial Consulting kan erbjuda Dig och Ditt bolag en effektiv granskningsfunktion. Behöver Du hjälp med oberoende granskning eller har Du andra frågor kring reglerna om penningtvätt är Du välkommen att höra av Dig till Catharina och Emma hos oss på Omeo! Catharina och Emma har tillsammans mångårig erfarenhet av compliancearbete samt penningtvättsregelverket. Catharina…

Läs mer

Vi välkomnar Emma Larsen och Annika Willhelmsson till oss på Omeo! Emma är jurist och kommer närmast från Hoist Finance AB där hon har arbetat som Compliance officer. Annika har mer än 20 års erfarenhet både i ledande befattningar och som projektledare inom bank och försäkringsbranschen, i såväl svensk som internationell miljö.

Läs mer

Vi är väldigt glada att välkomna Catharina Bergström, Rosa Hultvall och Åsa Sjödin till oss på Omeo Financial Consulting! Genom dessa rekryteringar förstärker vi vår kompetens ytterligare inom den finansiella sektorn. Vi vill gärna bli fler! Vill du också bli vår nya kollega eller vill veta mer om hur det är att arbeta på Omeo? Kontakta Marie Hedman eller skicka ett mail till work@omeo.se.

Läs mer

Marie Hedman är ny VD på Omeo Financial Consulting. Marie har arbetat på Omeo sedan 2003 och har de senaste åren varit Vice VD på bolaget. Hon har arbetat i 20 år inom den finansiella sektorn.   ”Marie har omfattande erfarenhet från finansbranschen och också djup kunskap i att driva konsultbolag. Med sin erfarenhet och personlighet kommer Marie fortsätta utveckla Omeo till en av de ledande managementkonsultfirmorna inom den finansiella sektorn.” säger Carl Lindgren, Styrelseordförande Omeo Financial Consulting

Läs mer

Vi blir fler!

2016-09-07 Nyheter

Vi välkomnar Karin Söderström och Stefan Hugosson till Omeo Financial Consulting! Båda har flera års erfarenhet av att arbeta inom den finansiella sektorn. Stefan har erfarenhet av konsultarbete på KPMG med fokus på styrning och verksamhetsutveckling och Karin förstärker vår kompetens kring regelefterlevnad (Compliance) och riskkontroll. Varmt välkomna Karin och Stefan!

Läs mer

Vi välkomnar Ulrika Nilsson till Omeo Financial Consulting. Ulrika har omfattande erfarenhet från treasury och riskområdet och är en viktig förstärkning för oss.  Hon har tidigare arbetat på bland annat AGL Treasury Support AB, Niscayah Group AB, Accenture och Deloitte. Varmt välkommen till oss Ulrika!  

Läs mer

Regeringen beslutade i början av april om ändringar i reglerna om revisorer och revision. Huvudsyftet med de nya reglerna är att stärka revisionskvaliteten och revisorns oberoende, vilket i sin tur ska stärka allmänhetens förtroende för revisionen. Särskilt höga krav ska gälla för revisorer som har revisionsuppdrag i börsbolag, banker och försäkringsbolag. De nya reglerna bygger på ett EU-direktiv och en EU-förordning, det s.k. revisionspaketet, och innebär bl.a. att: Revisionsberättelsen ska innehålla mer information till nytta för de som är intresserade av företagets ekonomi. I revisionsberättelsen ska revisorn alltid ange de mest betydande riskerna för väsentliga…

Läs mer

Efter finanskrisen 2007 – 2008 drog regeringar, tillsynsmyndigheter och centralbanker slutsatsen att en ökad reglering och myndighetsrapportering av likviditetsrisker behövdes. Sedan dess har EU beslutat om rapporter som ska lämnas till Finansinspektionen månads- eller kvartalsvis. Vidare har vissa kvotkrav införts eller föreslagits. Effekterna av myndighetskraven kan nu analyseras med avseende på den egna balansräkningen och med avseende på efterfrågan och utbud av vissa finansiella instrument. De anpassningar som gjorts, och som pågår, av de finansiella företagens treasuryverksamhet till de ökade regleringarna var ämnet för ett seminarium som Omeo arrangerade tillsammans med Alce Management den 24…

Läs mer

Vi söker Dig som vill arbeta som konsult inom området Compliance med huvudsaklig inriktning på de regelverk som rör bank, värdepappersrörelser, kreditmarknadsbolag och fondbolag. Vi stödjer våra kunder inom complianceområdet hela vägen från analys till implementering, alltid med utgångspunkt i våra kunders förutsättningar och behov. I denna rekrytering samarbetar vi med Qsearch. Kontakta Helena Pettersson på Qsearch, tel 070-593 87 66 eller Marie Hedman på Omeo, tel 070-660 91 30

Läs mer

Vi välkomnar Viggo Hådding till Omeo Financial Consulting. Viggo har mångårig erfarenhet av linje- och konsultarbete inom finansiella sektorn med fokus kring Treasuryfunktionen.  Viggo förstärker oss inom ett område där vi har stark kompetens och möjliggör fortsatt vidareutveckling inom Treasurysegmentet. Viggo har tidigare bl a arbetat som CFO hos Qliro samt som Treasurer hos Apotek Hjärtat och EF. Varmt välkommen till oss Viggo!

Läs mer

Omeo har efter upphandling tecknat ramavtal med Stockholms stad och med Stockholms läns landsting. Upphandlingen avsåg flera olika områden och Omeo kommer att stödja de två organisationerna med bland annat deras finansiella processer. Vi ser fram emot att använda vår erfarenhet och verksamhetskompetens både hos Stockholms Stad och hos Stockholms läns landsting!  

Läs mer

Madeleine Borg börjar på Omeo. Madeleine kommer närmast från HiQ där hon varit konsult med fokus på testledning. Dessförinnan har hon mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom värdepappersmarknaden med inriktning mot administration och regelverk. Vi är glada över att Madeleine har valt att fortsätta sin konsultkarriär hos Omeo. Madeleine tillför kompetens inom ett av våra verkliga kärnområden. Varmt välkommen till oss Madeleine!

Läs mer

Omeo växer

2015-06-15 Nyheter

Vi välkomnar Johanna Linderoth och Johan Bauhn till Omeo Financial Consulting. Johanna har mångårig erfarenhet av konsultarbete inom finansiella sektorn med fokus kring Treasuryfunktionen, dess processer och system.  Även Johan förstärker vår kompetens kring Treasury och har omfattande erfarenhet kring råvaruinstrument och riskhantering kring dessa. – Vi är väldigt glada över att Johanna och Johan har valt att fortsätta sina karriärer hos oss på Omeo, säger Anders Redtzer, VD Omeo Financial Consulting. Genom rekryteringen av dem stärker vi vår kompentens ytterligare inom Treasury. Varmt välkomna Johanna och Johan!

Läs mer

Carl Lindgren har utsetts till ordförande i Omeo Financial Consultings styrelse. Carl har en bakgrund som revisor i närmare 30 års tid och han har bland annat varit styrelseordförande för KPMG Sverige. På KPMG var han även ansvarig revisor för ett flertal finansiella företag såsom Nordea, East Capital och Investor. ”Vi är väldigt glada att Carl Lindgren blir styrelseordförande för Omeo. Carls mångåriga erfarenhet från att leverera tjänster till finansbranschen kommer att tillföra både kompetens och nytänkande för Omeo. Han kommer att ställa höga krav på vårt kvalitetsarbete och vår kundnöjdhet”, säger Anders Redtzer, VD…

Läs mer

Omeo arrangerade nyligen ett seminarium om de nya reglerna för redovisning av finansiella instrument, IFRS 9. Arbetet med omarbetningen av IAS 39 är i slutfasen och det börjar bli dags att påbörja sin analys av vad de nya reglerna innebär i praktiken, vilka anpassningar av system och modeller som krävs samt hur de kan komma att påverka såväl verksamheten som den finansiella rapporteringen. Preliminärt gäller att IFRS 9 ska tillämpas för räkenskapsår som börjar 1 januari 2018. Vissa områden av de nya reglerna, såsom reglerna om säkringsredovisning, innebär i viss mån förenklingar och erbjuder möjligheter…

Läs mer

Omeo arrangerade nyligen ett frukostseminarium om hantering av operativa risker. Vid seminariet diskuterades ett antal centrala frågeställningar med anledning av Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om hantering av operativa risker. Vi sammanfattar här de viktigaste punkterna i föreskrifterna och de frågeställningar som diskuterades av de närvarande företagen. De nya föreskrifterna, som förväntas träda ikraft den 1 maj, innebär skärpta krav på banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag att hantera operativa risker i sin verksamhet på ett effektivt och sunt sätt. Syftet är att minska risken för händelser som resulterar i höga förluster eller omfattande…

Läs mer

Första AP-fonden väljer Omeo Financial Consulting för sin systemöversyn Första AP-fonden har efter en offentlig upphandling tecknat avtal med Omeo Financial Consulting för ett omfattande utvecklingsprojekt med målsättningen att förbättra de interna processerna och det systemstöd som används för risk- och performanceberäkningar. AP1 förvaltar en global portfölj av investeringar både i noterade tillgångar och alternativa investeringar. Förvaltningsstrukturen ställer höga krav på stödsystem och god datakvalitet. Då kraven på verksamheten har förändrats under senare år, ser man nu ett behov av att förbättra systemstödet för värdering, risk- och performanceberäkningar, samt att effektivisera hanteringen av finansiella data….

Läs mer

Regeringskansliet har under senvintern genomfört en omfattande upphandling avseende ramavtal med leverantörer av kvalificerade konsulttjänster. Syftet har varit att selektera de företag som har både kompetens och kapacitet att stödja Regeringskansliet i styrningen av de statligt ägda bolagen. Upphandlingen har nu avslutats och vad beträffar det område som avser “kvalificerad rådgivning avseende ekonomisk rapportering” så har Regeringskansliet rangordnat de utvalda leverantörerna enligt följande; Omeo Financial Consulting AB McKinsey & Company KB Ernst & Young AB Capacent AB Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Deloitte AB KPMG AB Roland Berger Strategy Consultants AB Sedan vi startade verksamheten för drygt…

Läs mer

En verksamhetsanpassad riskbedömning är grundstenen för en sund penningtvättshantering. Utan en korrekt riskbedömning är det svårt att skapa effektiva verksamhetsrutiner och kontroller för att förebygga risken för att bli utnyttjad för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Med detta som utgångspunkt arrangerade Omeo den 18 mars ett frukostseminarium där frågeställningen belystes utifrån såväl ett teoretiskt som ett praktiskt perspektiv. Föredragshållare var Marie Lundberg från Omeo och Carl-Richard Häggman, CRO på iZettle AB. Nedan sammanfattas de viktigaste aspekterna som berördes på seminariet. Finansiella företag är oftast bra på att bedöma verksamhetens risker, t.ex. kreditrisker, finansiella risker och…

Läs mer