Charlotte Lundberg

073-914 04 96 charlotte.lundberg@omeo.se

Charlottes fokus är framförallt frågeställningar och uppdrag med anknytning till frontoffice och riskkontroll/middleoffice. Hennes uppdrag handlar ofta om strategi- och affärsutveckling, implementering av ny verksamhet samt riskhantering. Kunder och projekt återfinns inom både tillgångs- och skuldförvaltningar samt banker där Charlotte även har arbetat i större internationella projekt. Som mer konkreta exempel på uppdrag kan nämnas utveckling av affärsprocesser och därav följande IT krav, kontroller samt rapportering, formulering och prioritering av krav inför val av IT system, implementering av nytt IT stöd, utveckling av intern och extern risk- och resultatrapportering etc.

Charlotte arbetar främst som projektledare men tar också rollen som specialist. ”Jag tror på konstant förbättring av affärsverksamhet. Genom att arbeta framåtblickande, med bibehållande av god kontroll, vill jag i projekten skapa en grogrund för att utveckla affärsider och medarbetare. Oavsett vilket uppdrag jag har verkar jag alltid för att skapa mål, struktur, tydlighet och en god stämning – allt i syfte att få saker att hända!”

Hon har mer än 20 års erfarenhet som linjechef, egen företagare och konsult inom finansiell sektor och har tidigare varit verksam inom Robur Kapitalförvaltning, KPMG Financial Services Consulting, Sveriges Riksbank, Riksgälden och Svenska Handelsbanken USA.

 

Stellan Abrahamsson

070-267 71 15

Läs mer

Andreas Palmströmer

070-305 97 12

Läs mer

Katarina Utterström

070-208 09 29

Läs mer

Anna-Karin Dahlberg

070-220 40 15

Läs mer