Header nyhet hållbarhet3.2 (3)

Praktiska utmaningar med CSRD

CSRD står högt upp på mångas agenda och för de som omfattas först kommer rapporteringskraven gälla redan från 2024. Företag står nu inför uppgiften att förstå vad CSRD innebär och hur de behöver anpassa sin verksamhet för att nå upp till de nya kraven.  

En fråga vi ofta får från kunder är vad man behöver göra för att vara redo för rapporteringen av CSRD och först och främst måste man förstå syftet och uppbyggnaden av CSRD.  

Vad är CSRD?  

CSRD kräver att företag, som en del av förvaltningsberättelsen, lämnar en detaljerad hållbarhetsrapport avseende miljöfrågor (E), sociala frågor (S) och företagsstyrning (G). Syftet är att göra företagens påverkan på hållbarhetsfrågor mer transparent och jämförbar, vilket ska ge större möjlighet att rättvist utvärdera företags hållbarhetsprestanda. Det möjliggör även för företag att identifiera relevanta hållbarhetsfrågor och arbeta aktivt med dem. 

Komplex rapportering  

I princip alla kommer behöva rapportera sina växthusgasutsläpp enligt vissa beräkningar. I övrigt bygger rapporteringen i stor utsträckning på vilka frågor som är väsentliga utifrån den verksamhet man bedriver och hur den påverkar omgivningen utifrån hållbarhetsfaktorerna (ESG-faktorerna). Det kan handla om användandet av energi, hur man förorenar luften eller vattnet, hur man arbetar för att förebygga korruption och mutor, vilka arbetsvillkor man har, sjukfrånvaro, jämställdhet och personalomsättning.  

Rapportering enligt CSRD kommer ofta kräva en omstrukturering av företagets rapporteringsprocesser och att integrera miljömässiga-, sociala- och företagsstyrningsfaktorer i befintliga system kan vara komplicerat och tidskrävande. Det är därför viktigt att i god tid förstå vilka förändringar man behöver göra för att vara redo för rapportering. 

Standardisering av redovisningsprinciper  

En av de centrala delarna i regelverket är enhetliga redovisningsprinciper för CSRD. Inom EU pågår arbete med att ta fram rapporteringsstandarder – European Sustainability Reporting Standards, ESRS. I dagsläget finns så kallade tematiska eller sektorsövergripande standarder för E, S och G. Mångfalden av sociala och miljömässiga indikatorer gör det svårt att fastställa sektorspecifika standarder. Det är en utmaning att balansera behovet av branschanpassning med kravet på jämförbarhet och transparens, men man räknar med att även dessa standarder ska finnas tillgängliga under 2024. 

Insamling av data och datakvalitet 

Inhämtning av relevanta och tillförlitliga data är en nyckelkomponent för att lyckas med sin CSRD-rapportering. För många företag kommer en utmaning vara att säkerställa datakvalitet, särskilt när det gäller sociala och miljömässiga mål. Att implementera system och processer för att övervaka, utvärdera och förbättra datakvaliteten kan därför blir aktuellt för vissa företag. Det finns ett flertal systemstöd på marknaden som kan hantera hållbarhetsdata och som även ger stöd för nya CSRD-direktivets nya krav. 

Påverkan på hela organisationen  

För att lyckas med sin CRSD-rapportering kommer företag behöva analysera vilken påverkan verksamheten och dess processer har ur ett hållbarhetsperspektiv. Eftersom man behöver utvärdera sin påverkan i värdekedjan i både ett utåtgående och inåtgående perspektiv (dubbel väsentlighetsanalys) och inom alla hållbarhetsområden omfattas i stort sett hela organisationen. Brist på kunskap och medvetenhet inom organisationen kan bli en utmaning och det är därför viktigt att tidigt förstå vilka delar som kommer omfattas.  

För att klara av detta behöver företag inte bara vara tekniskt kunniga utan också förändra hur de tänker och arbetar. Hållbarhet måste vara en grundläggande del av företagskulturen, inte bara något man gör för att följa regler. 

Låt Omeo hjälpa till 

Att ha en hållbar affär blir en allt viktigare konkurrensfördel. Kunder, investerare och andra intressenter vill få en tydlig och jämförbar bild av företaget ur ett hållbarhetsperspektiv. 

CSRD-rapporteringen kan ge värdefulla insikter kring vilka förändringar som företaget behöver göra för att fortsätta attrahera kunder och andra intressenter. Det kan exempelvis handla om att öka engagemanget inom sociala områden eller ta fram en klimatplan för att bli klimatneutral ett visst år. 

Det är lätt att känna att CSRD bara innebär massa krav på datainsamling och rapportering, men det är också en möjlighet att se över och anpassa sin verksamhet så att det bidrar till ett bättre samhälle. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.