Aktuellt

Omeo arrangerade nyligen ett seminarium om de nya reglerna för redovisning av finansiella instrument, IFRS 9. Arbetet med omarbetningen av IAS 39 är i slutfasen och det börjar bli dags att påbörja sin analys av vad de nya reglerna innebär i praktiken, vilka anpassningar av system och modeller som krävs samt hur de kan komma att påverka såväl verksamheten som den finansiella rapporteringen. Preliminärt gäller att IFRS 9 ska tillämpas för räkenskapsår som börjar 1 januari 2018. Vissa områden av de nya reglerna, såsom reglerna om säkringsredovisning, innebär i viss mån förenklingar och erbjuder möjligheter…

Läs mer

Omeo arrangerade nyligen ett frukostseminarium om hantering av operativa risker. Vid seminariet diskuterades ett antal centrala frågeställningar med anledning av Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om hantering av operativa risker. Vi sammanfattar här de viktigaste punkterna i föreskrifterna och de frågeställningar som diskuterades av de närvarande företagen. De nya föreskrifterna, som förväntas träda ikraft den 1 maj, innebär skärpta krav på banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag att hantera operativa risker i sin verksamhet på ett effektivt och sunt sätt. Syftet är att minska risken för händelser som resulterar i höga förluster eller omfattande…

Läs mer

Första AP-fonden väljer Omeo Financial Consulting för sin systemöversyn Första AP-fonden har efter en offentlig upphandling tecknat avtal med Omeo Financial Consulting för ett omfattande utvecklingsprojekt med målsättningen att förbättra de interna processerna och det systemstöd som används för risk- och performanceberäkningar. AP1 förvaltar en global portfölj av investeringar både i noterade tillgångar och alternativa investeringar. Förvaltningsstrukturen ställer höga krav på stödsystem och god datakvalitet. Då kraven på verksamheten har förändrats under senare år, ser man nu ett behov av att förbättra systemstödet för värdering, risk- och performanceberäkningar, samt att effektivisera hanteringen av finansiella data….

Läs mer

Regeringskansliet har under senvintern genomfört en omfattande upphandling avseende ramavtal med leverantörer av kvalificerade konsulttjänster. Syftet har varit att selektera de företag som har både kompetens och kapacitet att stödja Regeringskansliet i styrningen av de statligt ägda bolagen. Upphandlingen har nu avslutats och vad beträffar det område som avser “kvalificerad rådgivning avseende ekonomisk rapportering” så har Regeringskansliet rangordnat de utvalda leverantörerna enligt följande; Omeo Financial Consulting AB McKinsey & Company KB Ernst & Young AB Capacent AB Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Deloitte AB KPMG AB Roland Berger Strategy Consultants AB Sedan vi startade verksamheten för drygt…

Läs mer

En verksamhetsanpassad riskbedömning är grundstenen för en sund penningtvättshantering. Utan en korrekt riskbedömning är det svårt att skapa effektiva verksamhetsrutiner och kontroller för att förebygga risken för att bli utnyttjad för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Med detta som utgångspunkt arrangerade Omeo den 18 mars ett frukostseminarium där frågeställningen belystes utifrån såväl ett teoretiskt som ett praktiskt perspektiv. Föredragshållare var Marie Lundberg från Omeo och Carl-Richard Häggman, CRO på iZettle AB. Nedan sammanfattas de viktigaste aspekterna som berördes på seminariet. Finansiella företag är oftast bra på att bedöma verksamhetens risker, t.ex. kreditrisker, finansiella risker och…

Läs mer