Aktuellt

Interbankräntorna ”IBOR”, exempelvis LIBOR, planeras att ersättas av nya referensräntor, så kallade Alternative Reference Rates. Det innebär stora utmaningar för de som ska etablera den nya strukturen i form av att säkerställa transaktionsvolym, anpassa infrastruktur, samordna tidplaner etc. Det innebär även stora förändringar för alla aktörer på den finansiella marknaden som i någon form har en exponering mot IBOR. Interbankräntor (IBOR)1 har sedan 80-talet utgjort standarden för referensräntor. De har varit en gemensam bas för låne- och derivatprodukter men har sedan finanskrisen kommit att ifrågasättas som referensräntor av främst följande skäl: Minskad likviditet i interbankmarknaden…

Läs mer

Den 13e december 2018 antog Europeiska Kommissionen de delegerade förordningarna till Securities Financing Transaction Regulation “SFTR”. De delegerade förordningarna i form av tekniska tillsynsstandarder har tagits fram av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA). Tekniska tillsynsstandarderna inkluderar krav på rapportering av transaktioner för värdepappersfinansiering (exempelvis transaktioner avseende värdepapperslån och repurchase agreements) samt återanvändning av säkerheter. Rapporteringen ska göras till ett transaktionsregister och liknar EMIR-rapporteringen med daglig rapportering på transaktionsbasis av bägge parter. Utmaningen med rapporteringen är inte mängden datafält som ska rapporteras utan tillgängligheten av data för dessa typer av transaktioner, särskilt vad gäller återanvändning av…

Läs mer

Introduktion FINREP, ramverket för tillsynsrapportering av finansiell information, infördes genom Tillsynsförordningen (eng. Capital Requirements Regulation, ”CRR”) 2014. Därefter har ramverket genomgått flera uppdateringar, senast för IFRS 9 Finansiella instrument. Efter införandet av IFRS 9 har nu Europeiska Bankmyndigheten (”EBA”) återigen fokuserat på tillsynsrapportering och även offentliggöranden (dvs till allmänheten) avseende kreditrisk i termer av eftergifter, icke-presterande exponeringar och säkerheter (collateral). Detta kommer genomföras genom nya krav på offentliggöranden och tillägg till FINREP som bägge är i konsultationspappersstadiet. Det finns avsevärda överlapp mellan kraven på offentliggörande och FINREP-tilläggen som bör tas hänsyn till i implementeringen. Dock…

Läs mer

Efterfrågan på tjänster inom regelefterlevnad och riskhantering fortsätter att öka. Inom Omeo har vi därför haft som medveten strategi att förstärka vår kompetens och våra resurser inom detta område. Som en del i denna strategi förvärvade vi under våren Niramis Consulting som tillför viktig specialistkompetens inom riskområdet. Vi har också successivt förstärkt vår kompetens och resurser genom rekrytering och sammantaget är vi nu ett team om ca 15 konsulter som tillsammans erbjuder tjänster som bl.a.: Rådgivning i regelverksrelaterade frågeställningar Regelverkstolkningar Tillståndsansökningar till Finansinspektionen Outsourcing av funktionerna för regelefterlevnad respektive riskkontroll Implementering av nya och uppdaterade…

Läs mer

Omeo Financial Consulting har sedan starten för 15 år sedan hjälpt företag inom finansiella sektorn med projektledning och specialistkompetens. Vi lever i en spännande tid där det händer mycket i vår bransch. Vi stödjer våra kunder i förändringsarbetet genom att tillföra djup verksamhetskompetens, förändringskraft och ledarskap. Det ställer krav på förmåga att snabbt anpassa verksamheten till nya krav och förutsättningar. Vi söker dig med god erfarenhet av att arbeta med redovisning av finansiella instrument, antingen i rollen som konsult eller från en linjeroll från finansbranschen. Vi söker dig som vill: • genomföra kvalificerade uppdrag inom…

Läs mer

Introduktion Europeiska Bankmyndigheten (EBA) publicerade under hösten 2017 EBA GL 2017-11, allmänt kallad ”GL 11”, som utgör den reviderade vägledningen för kreditinstituts och värdepappersbolags interna styrning och kontroll. GL 11 träder ikraft den 30 juni 2018 och ersätter då den nuvarande GL 44. Sammanfattningsvis är bedömningen att GL 11 inte kommer innebära omfattande förändringar. Vägledningen har rationaliserats, blivit mer principstyrd samt tillförts specificeringar och förtydliganden i förhållande till GL 44. Därtill har behov för formalisering och dokumentation både ökat och förändrats.   Översikt: Huvudsakligt innehåll i GL 11 Den slutgiltiga vägledningen finner ni här: EBA…

Läs mer

”Vi önskar alla medarbetare på Niramis Consulting varmt välkomna till Omeo. Förändringstrycket är högre än någonsin i vår bransch och vi upplever en stor efterfrågan på våra tjänster. Niramis tillför Omeo viktig specialistkompetens inom riskområdet. Tillsammans kan vi ge våra kunder ett mer komplett erbjudande och förbättrade möjligheter till tillväxt. Vi delar avgörande värderingar kring kundfokus och kvalitet samt ambitionen om att bidra till förändring som fungerar i praktiken”, säger Marie Hedman VD för Omeo Financial Consulting. Stellan Abrahamsson, VD för Niramis Consulting kommenterar: ”Omeo har genom ett tydligt branschfokus byggt en bred kompetensbas med…

Läs mer

Anna Beckman har börjat hos oss på Omeo. Anna har bred erfarenhet inom den finansiella sektorn och som projektledare. Anna kommer närmast från Swedbank.  

Läs mer