Aktuellt

Omeo vill gratulera Monetise Capital AB till erhållet tillstånd att bedriva finansieringsrörelse. Omeo har biträtt Monetise Capital AB vid dess ansökan om tillstånd som beviljades av Finansinspektionen den 22:a april 2020. Monetise Capital AB har under varumärket Froda utvecklat en helt digitaliserad tjänst med en smart kreditbedömning riktad mot kreditgivning till små- och medelstora företag. Froda erbjuder redan idag ett av Sveriges snabbast växande digitala företagslån och tillståndet ger nya möjligheter att kunna utveckla och bredda verksamheten. Omeos team bestod av Stellan Abrahamsson och Andreas Palmströmer.

Läs mer

Utvecklingen mot ett hållbarare samhälle och finansiering av dessa initiativ och har lett till ett stort intresse för gröna obligationer vilket också framgick av det höga och engagerade deltagandet på Omeos seminarium i veckan. Stort tack till talarna som representerade emittenter, finansiella intermediärer och investerare för att ni delade med er av insikter och erfarenheter av ert arbete med gröna obligationer. Marknaden växer explosionsartat och regelverk är på väg vilka kommer att leda till en högre grad av standardisering, t ex avseende taxonomi. Omeo följer utvecklingen med stort intresse!

Läs mer

Vad är det som händer? Årsredovisningar med räkenskapsår som startar den 1 januari 2020 eller senare ska publiceras i nytt format. De nya kraven följer av EU kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/815 med syftet att öka enhetligheten och möjligheterna för maskininläsning av företags finansiella rapportering. Svenska företag med emitterade, noterade värdepapper i enlighet med lag 2007:528 om värdepappersmarknaden omfattas. Kraven innebär att företag ska publicera årsredovisningar på internet i så kallat xHTML format med inbäddade XBRL taggar genom så kallad inline XBRL ”iXBRL”. XBRL taggning ska ske i enlighet med European Single Electronic Format (”ESEF”)…

Läs mer

Julen står för dörren och snart kan vi lägga ett decennium till handlingarna. Vi vill tacka kunder och samarbetspartners för ett gott samarbete under 2019! Även i år har vi valt bort julklapparna till förmån för välgörenhet. Under året har vi inlett ett CSR samarbete med Norrsken Foundation. Genom samarbetet får vi möjlighet att bidra med vår kompetens i Norrskens viktiga arbete med att stötta de fantastiska entreprenörer som arbetar med att lösa planetens och mänsklighetens största utmaningar, såsom fattigdom, cancer, mental ohälsa, svält, jämställdhet och miljöproblem. Tack för i år och vi ser med…

Läs mer

Omeo har biträtt Dreams Securities AB vid dess ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet som värdepappersinstitut. Tillståndet beviljades av Finansinspektionen den 11 november 2019. Dreams är ett snabbt växande fintechbolag som erbjuder digitala tjänster för finansiellt välmående. Med hjälp av bland annat kognitionsvetenskaplig forskning har Dreams tagit fram en effektiv och unik metod som utmärker sig genom sin banbrytande design och en användarupplevelse som gör det lätt och roligt att få kontroll över sin ekonomi. Tillståndet ger Dreams nya möjligheter att kunna utveckla och bredda sin verksamhet. Omeos team bestod av Margareta Kettis och Andreas…

Läs mer

Söndagen den 25 augusti var det dags för Stockholm Triathlon. Omeo deltog i stafetten med sju lag sammansatta av tävlingssugna kunder och anställda. Det stod simning, cykling och löpning på schemat. Alla lagen tog sig i mål och ett av våra lag knep silverplaceringen i stafettklassen. Grattis!!! Efter tävlingarna samlades vi för picknick och eftersnack. Det var andra året i rad som Omeo deltog i detta evenemang så nu är det en tradition. Tack alla deltagare! Vi ser redan fram emot 2020!

Läs mer

Den 25 juli presenterades för International Accounting Standard Board (IASB) en modell för redovisning av dynamisk ränteriskhantering på portföljnivå (engelskt begrepp: Dynamic Risk Management, ”DRM”), baserad på de preliminära beslut som IASB tidigare fattat. Det pågående projektet med DRM är ett omtag avseende portföljsäkring av ränterisk som IASB valde att inte inkludera i IFRS 9 Finansiella instrument. Modellen riktar sig främst till finansiella institut och deras säkring av ränterisk för utlåningsportföljer. IASBs mål är att utveckla en modell som möjliggör för investerare att förstå ett företags dynamiska riskhantering av ränterisker samt att utvärdera effektiviteten av…

Läs mer

Fundamental Review of the Trading Book (FRTB), rubriceringen av Basel standarden om kapitalbaskrav för marknadsrisk, har reviderats och publicerades den 14 januari i år. FRTB kommer införas i lag först som rapporteringskrav genom den uppdaterade tillsynsförordningen (CRR2) som förväntas publiceras under Q2 i år och senare som bindande kapitalbaskrav genom ytterligare uppdateringar (CRR3). Detta innebär att institut parallellt kommer få utföra beräkningar både enligt nuvarande regelverk samt i enlighet med reviderade FRTB för rapportering. Under revideringen valde många institut att lägga FRTB projekten på is men som nu kommer återupptas. Detta inlägg fokuserar på att…

Läs mer

EU:s andra betaltjänstdirektiv (PSD2) genomfördes i Sverige i och med att ändringar i lagen om betaltjänster trädde i kraft den 1 maj 2018, men det är under 2019 som de sista viktiga pusselbitarna läggs. Direktivet tvingar bland annat banker att öppna sina tekniska gränssnitt och göra kontoinformation och betalorders tillgängligt genom API:er (Application Programming Interface) för tredjepartsleverantörer (TPP) under förutsättning att kunden själv begär det. Härigenom tar kunden över kontrollen över konto- och betalningsdata från sin bank. Kontoförvaltande institut (banken) ska förlita sig på att en auktoriserad TPP har inhämtat det samtycke som krävs. Vidare…

Läs mer

Den 25 februari publicerade europeiska bankmyndigheten (EBA) uppdaterade riktlinjer för outsourcing. Syftet med dessa riktlinjer är att harmonisera ramarna för outsourcing för alla institut inom ramen för EBA:s verksamhet. Rekommendationen från EBA om outsourcing till molntjänstleverantörer, publicerad i december 2017, har också integrerats i riktlinjerna. Definitionen av outsourcing i EBA:s tidigare utkast till riktlinjer som publicerades under sommaren 2018 har väckt många reaktioner kring att definitionen av outsourcing var mycket vid. I de nu uppdaterade riktlinjerna har EBA sett över definitionen av outsourcing och riktlinjerna har tydliggjorts i detta avseende. Riktlinjerna innehåller b.la. detaljerade krav…

Läs mer