Aktuellt

Söndagen den 25 augusti var det dags för Stockholm Triathlon. Omeo deltog i stafetten med sju lag sammansatta av tävlingssugna kunder och anställda. Det stod simning, cykling och löpning på schemat. Alla lagen tog sig i mål och ett av våra lag knep silverplaceringen i stafettklassen. Grattis!!! Efter tävlingarna samlades vi för picknick och eftersnack. Det var andra året i rad som Omeo deltog i detta evenemang så nu är det en tradition. Tack alla deltagare! Vi ser redan fram emot 2020!

Läs mer

Den 25 juli presenterades för International Accounting Standard Board (IASB) en modell för redovisning av dynamisk ränteriskhantering på portföljnivå (engelskt begrepp: Dynamic Risk Management, ”DRM”), baserad på de preliminära beslut som IASB tidigare fattat. Det pågående projektet med DRM är ett omtag avseende portföljsäkring av ränterisk som IASB valde att inte inkludera i IFRS 9 Finansiella instrument. Modellen riktar sig främst till finansiella institut och deras säkring av ränterisk för utlåningsportföljer. IASBs mål är att utveckla en modell som möjliggör för investerare att förstå ett företags dynamiska riskhantering av ränterisker samt att utvärdera effektiviteten av…

Läs mer

Fundamental Review of the Trading Book (FRTB), rubriceringen av Basel standarden om kapitalbaskrav för marknadsrisk, har reviderats och publicerades den 14 januari i år. FRTB kommer införas i lag först som rapporteringskrav genom den uppdaterade tillsynsförordningen (CRR2) som förväntas publiceras under Q2 i år och senare som bindande kapitalbaskrav genom ytterligare uppdateringar (CRR3). Detta innebär att institut parallellt kommer få utföra beräkningar både enligt nuvarande regelverk samt i enlighet med reviderade FRTB för rapportering. Under revideringen valde många institut att lägga FRTB projekten på is men som nu kommer återupptas. Detta inlägg fokuserar på att…

Läs mer

EU:s andra betaltjänstdirektiv (PSD2) genomfördes i Sverige i och med att ändringar i lagen om betaltjänster trädde i kraft den 1 maj 2018, men det är under 2019 som de sista viktiga pusselbitarna läggs. Direktivet tvingar bland annat banker att öppna sina tekniska gränssnitt och göra kontoinformation och betalorders tillgängligt genom API:er (Application Programming Interface) för tredjepartsleverantörer (TPP) under förutsättning att kunden själv begär det. Härigenom tar kunden över kontrollen över konto- och betalningsdata från sin bank. Kontoförvaltande institut (banken) ska förlita sig på att en auktoriserad TPP har inhämtat det samtycke som krävs. Vidare…

Läs mer

Den 25 februari publicerade europeiska bankmyndigheten (EBA) uppdaterade riktlinjer för outsourcing. Syftet med dessa riktlinjer är att harmonisera ramarna för outsourcing för alla institut inom ramen för EBA:s verksamhet. Rekommendationen från EBA om outsourcing till molntjänstleverantörer, publicerad i december 2017, har också integrerats i riktlinjerna. Definitionen av outsourcing i EBA:s tidigare utkast till riktlinjer som publicerades under sommaren 2018 har väckt många reaktioner kring att definitionen av outsourcing var mycket vid. I de nu uppdaterade riktlinjerna har EBA sett över definitionen av outsourcing och riktlinjerna har tydliggjorts i detta avseende. Riktlinjerna innehåller b.la. detaljerade krav…

Läs mer

Interbankräntorna ”IBOR”, exempelvis LIBOR, planeras att ersättas av nya referensräntor, så kallade Alternative Reference Rates. Det innebär stora utmaningar för de som ska etablera den nya strukturen i form av att säkerställa transaktionsvolym, anpassa infrastruktur, samordna tidplaner etc. Det innebär även stora förändringar för alla aktörer på den finansiella marknaden som i någon form har en exponering mot IBOR. Interbankräntor (IBOR)1 har sedan 80-talet utgjort standarden för referensräntor. De har varit en gemensam bas för låne- och derivatprodukter men har sedan finanskrisen kommit att ifrågasättas som referensräntor av främst följande skäl: Minskad likviditet i interbankmarknaden…

Läs mer

Den 13e december 2018 antog Europeiska Kommissionen de delegerade förordningarna till Securities Financing Transaction Regulation “SFTR”. De delegerade förordningarna i form av tekniska tillsynsstandarder har tagits fram av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA). Tekniska tillsynsstandarderna inkluderar krav på rapportering av transaktioner för värdepappersfinansiering (exempelvis transaktioner avseende värdepapperslån och repurchase agreements) samt återanvändning av säkerheter. Rapporteringen ska göras till ett transaktionsregister och liknar EMIR-rapporteringen med daglig rapportering på transaktionsbasis av bägge parter. Utmaningen med rapporteringen är inte mängden datafält som ska rapporteras utan tillgängligheten av data för dessa typer av transaktioner, särskilt vad gäller återanvändning av…

Läs mer

Introduktion FINREP, ramverket för tillsynsrapportering av finansiell information, infördes genom Tillsynsförordningen (eng. Capital Requirements Regulation, ”CRR”) 2014. Därefter har ramverket genomgått flera uppdateringar, senast för IFRS 9 Finansiella instrument. Efter införandet av IFRS 9 har nu Europeiska Bankmyndigheten (”EBA”) återigen fokuserat på tillsynsrapportering och även offentliggöranden (dvs till allmänheten) avseende kreditrisk i termer av eftergifter, icke-presterande exponeringar och säkerheter (collateral). Detta kommer genomföras genom nya krav på offentliggöranden och tillägg till FINREP som bägge är i konsultationspappersstadiet. Det finns avsevärda överlapp mellan kraven på offentliggörande och FINREP-tilläggen som bör tas hänsyn till i implementeringen. Dock…

Läs mer

Efterfrågan på tjänster inom regelefterlevnad och riskhantering fortsätter att öka. Inom Omeo har vi därför haft som medveten strategi att förstärka vår kompetens och våra resurser inom detta område. Som en del i denna strategi förvärvade vi under våren Niramis Consulting som tillför viktig specialistkompetens inom riskområdet. Vi har också successivt förstärkt vår kompetens och resurser genom rekrytering och sammantaget är vi nu ett team om ca 15 konsulter som tillsammans erbjuder tjänster som bl.a.: Rådgivning i regelverksrelaterade frågeställningar Regelverkstolkningar Tillståndsansökningar till Finansinspektionen Outsourcing av funktionerna för regelefterlevnad respektive riskkontroll Implementering av nya och uppdaterade…

Läs mer