Den 25 juli presenterades för International Accounting Standard Board (IASB) en modell för redovisning av dynamisk ränteriskhantering på portföljnivå (engelskt begrepp: Dynamic Risk Management, ”DRM”), baserad på de preliminära beslut som IASB tidigare fattat. Det pågående projektet med DRM är ett omtag avseende portföljsäkring av ränterisk som IASB valde att inte inkludera i IFRS 9 Finansiella instrument. Modellen riktar sig främst till finansiella institut och deras säkring av ränterisk för utlåningsportföljer. IASBs mål är att utveckla en modell som möjliggör för investerare att förstå ett företags dynamiska riskhantering av ränterisker samt att utvärdera effektiviteten av…

Läs mer