Regeringen beslutade i början av april om ändringar i reglerna om revisorer och revision. Huvudsyftet med de nya reglerna är att stärka revisionskvaliteten och revisorns oberoende, vilket i sin tur ska stärka allmänhetens förtroende för revisionen. Särskilt höga krav ska gälla för revisorer som har revisionsuppdrag i börsbolag, banker och försäkringsbolag. De nya reglerna bygger på ett EU-direktiv och en EU-förordning, det s.k. revisionspaketet, och innebär bl.a. att: Revisionsberättelsen ska innehålla mer information till nytta för de som är intresserade av företagets ekonomi. I revisionsberättelsen ska revisorn alltid ange de mest betydande riskerna för väsentliga…

Läs mer